Badanie lokalnego rynku pracy
„Sytuacja i oczekiwania pracodawców w Mieście Olsztyn”

Opis badania

 

Cel główny badania:

Badanie ma na celu zdiagnozowanie zapotrzebowania pracodawców
na kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydatów do pracy
oraz usługi i instrumenty rynku pracy.

Cele szczegółowe badania: 

  • Analiza dynamiki oraz kierunków zmian lokalnego rynku pracy
  • Określenie ilości tworzonych przez pracodawców miejsc pracy oraz posiadanych ofert pracy
  • Identyfikacja pożądanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych kandydatów do pracy
  • Określenie zapotrzebowania pracodawców na usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez urząd


Badanie obejmuje:


A. Strukturę oraz kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw

1. Strukturę pracodawców ze względu na wielkość firm, sekcję PKD oraz sektor własności.

2. Obroty firm oraz rynek zbytu pracodawców (powiat, województwo, kraj, zagranica).

3. Finansową kondycję firmy.

4. Perspektywy rozwoju firm na najbliższe lata.

5. Wpływ recesji gospodarczej na prowadzoną działalność.

6. Czynniki, które w ocenie pracodawców spowodowałyby rozwój ich firm (społeczne/ prawne/ gospodarcze/ finansowe).

7. Zakres wparcia uzyskanego ze środków publicznych i Unii Europejskiej.

 

B. Strukturę stanowisk pracy

8. Liczbę oraz strukturę osób aktualnie pracujących (z uwzględnieniem rodzaju umowy, wymiaru czasu pracy, systemu pracy, stanowiska, głównych obowiązków, zawodu, posiadanego wykształcenia oraz posiadanych umiejętności, płci, wieku, stażu pracy, absolwentów, osób powyżej 50 lat, niepełnosprawnych, kobiet po urodzeniu dziecka, osób uczących się w szkołach lub na studiach, pobierających świadczenie emerytalne lub rentowe, samozatrudnieni).

9. Wysokość wynagrodzenia pracowników.

10. Szkolenia pracowników organizowane i finansowane przez firmę (tematyka, liczba uczestników, czas szkoleń, bariery organizacji szkoleń).

11. Liczbę oraz strukturę osób przyjmowanych do pracy oraz zwalnianych z pracy w ciągu ostatnich 2 lat (z uwzględnieniem stanowiska, głównych obowiązków, zawodu, posiadanego wykształcenia oraz posiadanych umiejętności, płci, wieku, stażu pracy, absolwentów, osób powyżej 50 lat, niepełnosprawnych, kobiet po urodzeniu dziecka, osób uczących się w szkołach lub na studiach, pobierających świadczenie emerytalne lub rentowe).

12. Przyczyny przyjęć do pracy oraz zwolnień pracowników, przyczyny odrzucania kandydatów do pracy, trudności w przyjęciach pracowników.

13. Ocenę przygotowania zawodowego absolwentów szkół.

14. Przewidywane przyjęcia do pracy oraz zwolnienia pracowników w ciągu kolejnych 2 lat (z uwzględnieniem stanowiska, zawodu, wymaganych umiejętności, cech osobowościowych, innych oczekiwań).

15. Przyczyny przewidywanych przyjęć oraz zwolnień do/z pracy.

16. Ilość oraz strukturę  wolnych miejsc pracy w okresie ostatnich 2 lat oraz aktualnie (z uwzględnieniem stanowiska, zawodu, wymaganych umiejętności, cech osobowościowych, innych oczekiwań).

17. Pożądane kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydatów do pracy.

 

C. Ocenę współpracy z Urzędem Pracy

18. Odsetek firm kontaktujących się z urzędem pracy.

19. Rodzaje i częstotliwość kontaktów z urzędem pracy.

20. Poziom wiedzy na temat form pomocy oferowanej pracodawcom przez urząd oraz źródła tej wiedzy (media, internet, pracownicy urzędu, inne).

21. Skalę i zakres korzystania z usług i instrumentów urzędu pracy. 

22. Przyczyny nie/korzystania z usług i instrumentów urzędu pracy.

23. Poziom zadowolenia z pracowników zatrudnionych za pośrednictwem urzędu pracy w porównaniu z oceną pozostałych pracowników.

24. Ocenę stopnia skomplikowania stosowanych przez urząd pracy procedur i dokumentacji.

 

Ponadto badaniu zostaną również poddane dodatkowe zagadnienia badawcze:

1. Lokalny rynek pracy według różnych kryteriów na tle kraju i województwa warmińsko-mazurskiego.

2. Analiza szkolnictwa na terenie Olsztyna pod kątem możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawców po 2010 roku.

3. Funkcje ekonomiczne wypełniane przez migrantów na rynku pracy w wymiarach: uzupełniania niedoborów, zwiększania elastyczności rynku, zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw.

 
Kontakt: Dariusz Klimek Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Final Invest Sp. z o.o. 93-406 Łódź Ul. Gwardzistów 8 Tel./fax 42 633 23 34